"A VOYAGE TO LAPUTA, BALNIBARBI, GLUBBDUBDRIB, LUGGNAGG AND JAPAN"

LAPUTA, BALNIBARBI, GLUBBDUBDRIB, LUGGNAGG, AND JAPAN
Public DomainLAPUTA, BALNIBARBI, GLUBBDUBDRIB, LUGGNAGG, AND JAPAN