"the English who take their ‘sense of humour’ so seriously"