"cornucopias spewed tumorous gourds on the cidertable"